واژه نامه و اصطلاحات شهر زازران

با سلام ، در اینجا لیستی از انواع واژه ها و اصطلاحاتی که مردم شهر زازران در گفتگوی عامیانه بصورت روزمره استفاده میکنند را برای شما مخاطبان عزیز گرداوری نمودیم. البته این کار جهت آشنایی با فرهنگ و صحبت کردن مردم شریف شهرمان است . اگر شما هم واژه ای میشناسید خوشحال میشویم در تکمیل این لغت نامه ما را یاری فرمایید.

لغت زازرانیمعنیلغت زازرانیمعنی
چینهدیوارجوقچوب
کوجایکجاییهوچیهیچی
هشتمگذاشتمگولیتیله
هویآهایدلهحلب
شاغالشغالچلیکچهارپایه
پیالهکاسهمی بونیممی بینیم
قوقهفریادکوتکود گاوی
مقبولقابل قبوللو باغچهلب باغچه
جوقجوی آبپلورگونفلاورجان
کدرگونقهدریجانپوسورکپرستو
کوکوموجغدهندونههندوانه
خربیزهخربزهبالیشتمتکا
گنبزگنبدبورگوزفرارکن
رکوجزال زالکجُل و جارختخواب
اُوخآن وقتوخیبلندشو
نودونناودانهم سادههمسایه
جلدی بیازودی بیانوردوننبردبان
جّعدهجادهمی نوسممی نویسم
میالممیگذارماون مُحلآن وقت
هشتمگذاشتماویاریآبباری
شوُدرشبدرلتهِزمین کشاورزی
میچایسرمامیخوریاقال نکنصدا نکن
چولهکجطولهطویله
شنوفتیشنیدیمرکبیفانوس
صُهصبحشومشب
گابگاوچس چسمعطل کردن
اوشناریمحل ورود آب به زمیناوشنوشنا کردن
چنه جولیتابقایم جورکقایم موشک
لیزلیزیسورسورهاوراقیداس
جوسیپیداکردیگوردهکمر
کاکههارش کنزیادش کن
لکش کنکمکش کنتومونشلوار
لیقهتاکردنرانیمبرمنمیدونم
پیسینعصرهنوهنوز
کناراتوالتروپاکروسری
عاینکعینکگورگرفتمگرمم شد
جرقزهجلیقهدایزهخاله
دالونراه رفت و آمدخرندحیاط
کوُککیکمووهمیوه
نانیگهوارهورکشبالاکشیدن
چرک و چیویلکثیف بودنمدبقمطبخ
کلوکوکلوخ کوباوهویآهای
افتوآفتابسواجدا

    واژه :

    معنی :