اخبار شهر

افتخار دیگر برای شهرمان

افتخاری دیگربرای شهر عزیزمان زازران جناب آقای مجید مرادیان زازرانی معاون روابط عمومی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به پاس زحمات بی دریغشان لوح سپاس با عنوان استاد و پیشکسوت مطبوعات از میثم ریاحی مدیر مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان دریافت کردند.  

بیشتر بخوانید »