ساعت حرکت اتوبوس ها در شهر زازران

ساعت حرکت اتوبوس از سه راهی زازران ،جوجیل ،قهدریجان به سمت دوراهی خمینی شهر و بالعکس

ساعت حرکت صبحها از سه راهی زازران به سمت دوراهی خمینی شهر


مطابق مصوبه ۱ آبان ۱۴۰۰ تا اطلاع ثانویه ساعت حرکت اتوبوس به شرح زیر می باشد.

صبح ها

 

رفتبرگشت
۶:۳۰۷:۰۰
۷:۳۰۸:۰۰
۸:۳۰۰۹:۰۰
۱۱:۳۰۱۲:۰۰
۱۲:۳۰۱۳:۰۰
  
  
  

 

ساعت حرکت از دوراهی خمینی شهر به سمت زازران


مطابق مصوبه ۱ آبان ۱۴۰۰ تا اطلاع ثانویه ساعت حرکت اتوبوس به شرح زیر می باشد.

عصرها

 

رفتبرگشت
۱۶:۰۰۱۶:۳۰
۱۷:۰۰۱۷:۳۰
۱۸:۰۰۱۸:۳۰
۱۹:۰۰۱۹:۳۰