مشکلات زازران

مشکلات برگرفته از کتاب جغرافیای زازران قدیم

🚎 یکی از مشکلات این روستا ، نبودن وسایل نقلیه به حد کافی بوده است.

🚎 در این روستا فقط یک دستگاه مینی بوس ،حمل و نقل مسافرین را انجام می داده که با توجه به جمعیت زیاد این روستا تکافوی احتیاجات ارتباطی اهالی را نکرده و در نتیجه یکی از مشکلات عمده اهالی به شمار میرفته و اکثرا مجبورند مسافتی حدود ۲ کیلو متری را طی کنند تا به جاده اصفهان نجف آباد رسیده و از آنجا به وسیله وسایل نقلیه گوناگون به شهر بروند.