صنایع محلی زازران

صنایع محلی برگرفته از کتاب جغرافیای زازران

تنها صنعت دستی موجود در این روستا قالی بافی بوده که عموما زنان و دختران به این کار مشغول هستند

🤎 این صنعت تا سال ۱۳۴۵ در این روستا رونقی نداشت و تنها ۴۵ دستگاه قالی بافی در روستا وجود داشت، از این سال به بعد به سرعت بر تعداد دستگاه های قالی بافی افزوده شد و به حدود ۴۰۰ دستگاه رسیده است

💚 این دستگاههای قالی بافی بوسیله قالی فروشان عمده که همگی اهل نجف آباد هستند دائر شده و تمام مواد اولیه از قبیل نقشه ، پشم و غیره بوسیله این افراد جهت بافندگان قالی تامین می گردد

💜 طرح و نقشه قالی هایی که در این روستا بافته میشود و به قالیهای نجف آبادی معروف است ، بیشتر لچک، طرنج، با زمینه های قرمز ، لاکی، سورمه ای می باشد