جعمیت زازران در سالهای ۱۳۳۵

جمعیت زازران در سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵ برگرفته از کتاب جغرافیایی زازران

جمعیت زازران در سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵

👨‍💼👩‍🔧 طبق سرشماری سال ۱۳۵۵ جمعیت روستای زازران ۲۶۱۳ نفر بوده است

🔰 ۱۳۸۷ تعداد مردان ۱۲۲۶ تعداد زنان ۵۱۵ تعداد خانوار

🌹تاسیسات اجتماعی

🏦 منظور مکانهایی است که برای رفاه و آگاهی بیشتر مردم این روستا بوجود آمده اند

🏨 مهمترین تاسیسات اجتماعی در این روستا عبارتند از : مدرسه ، شرکت تعاونی ، انجمن ده ، خانه انصاف ، خانه فرهنگ می باشد

🏦 مدرسه : در حال حاضر این روستا دارای دو مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه است