بهداشت زازران

بهداشت برگرفته از کتاب جغرافیای زازران قدیم

۱ آب آشامیدنی

💧کمتر خانه ای در زازران دیده میشود که یک چاه آب در آن حفر نشده باشد و تنها منبع آب آشامیدنی مردم این روستا از قدیم الایام تا زمان حاضر همین آب چاههای منازل است

💧ولی به تازه گی جهت جلوگیری از مصرف آب آلوده بعضی چاههای منازل، اداره آبیاری اقدام به یک عدد چاه عمیق به عمق ۹۰ متر نموده و تقریبا تمام کوچه های این روستا لوله کشی شده اما هنوز به مرحله مصرف نرسیده است