برق زازران

برق برگرفته از کتاب جغرافیای زازران قدیم

⚠️ از دیماه ۱۳۴۹ در این روستا بوسیله شرکت برق منطقه ای اصفهان بنا به تقاضای اهالی ، برق کشیده شده ، تعداد مشترکین در این سال ۱۷۰ نفر بوده که در سال ۱۳۵۲ به ۳۰۰ نفر رسیده و تا اول مهر ۱۳۵۵ به ۴۰۰ نفر افزایش یافته کوچه های این روستا دارای تیرهای برق می باشد جهت روشنایی کوچه ها

🔆 با اینکه تعداد مسکن این روستا حدود ۴۶۰ باب خانه است ولی تعدا مشترکین برق ۴۰۰ نفر هستند و علت این است که ممکن است بعضی منازل دیوار مشترک بین دو منزل برداشته شده و در نتیجه یک انشعاب برق استفاده میکنند و همچنین چند خانه به علت خرابی و بی چیزی [فقر] موفق به کشیدن برق نشده اند

🔆 به طور کلی ۸۵ درصد از برق مصرفی این روستا دارای مصرف خانگی و ۱۵ درصد بقیه به مصارف دیگر از قبیل جوشکاری ، موزائیک سازی، آسیای برقی، روشنایی و مغازه ها می رسد