انجمن ده زازران

انجمن ده برگرفته از کتاب جغرافیای زازران

🌀این انجمن در سال ۱۳۳۳ توسط اهالی برای اولین بار در مسجد جامع تشکیل گردید تعداد اعضای این انجمن ۵ نفر هستند، که از میان خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس انتخاب می کنند

🌀مهمترین وظیفه این انجمن این است که کلیه محصول ده را برآورد کرده و ۲ درصد آن را از صاحبان جهت کارهای عمرانی روستا اختصاص میدهند

🌀برنامه های عمرانی روستا پس از طرح و تصویب در انجمن به بخشداری فلاورجان فرستاده شده و در آنجا اعتبارهای لازم را تامین میگردد

🌀در موقع نبودن کد خدا در روستا، رئیس انجمن ده به عنوان کد خدا انجام وظیفه می کند