آثار تاریخی زازران

آثار تاریخی برگرفته از کتاب جغرافیای زازران

🏰 آثار قابل ملاحظه‌ای در این روستا دیده نمیشود به جز چند مورد:

🕌 اولین اثر تاریخی ساختمان امامزاده است از ساختمان چهار گوشه ساده ای از نوع طاق چشمه ای که قدمت آن به ۲۰۰ سال میرسد و در این ساختمان هیچ گونه گچ بری و یا کاشیکاری دیده نمیشود [ساختمان قدیمی امامزاده]

🕋 یکی دیگر مسجد جامع است که آن نیز ساختمان ساده ای است مانند امامزاده که عمران آن را اهالی محل از ۱۸۰ سال پیش میدانند [ ساختمان قدیمی مسجد که سال ۱۳۵۹ تخریب شد و بنای جدیدی بنا شد]

🛕یکی دیگر برجهای کبوتر است که به تعداد ۷ برج در نقاط مختلف این روستا به ارتفاع مختلف از ۱۰ تا ۱۵ متر ساخته شده است.

برج کبوتر در زازران