آب مورد نیاز مردم زازران در قدیم

آب مورد نیاز مردم زازران در قدیم برگرفته از کتاب جغرافیایی زازران

#آب مورد نیاز مردم در قدیم

📘 در کتاب جغرافیای زازران که در سال ۲۵۳۵ پهلوی یعنی ۱۳۵۵ هجری شمسی آقای اکبر نکوگل به عنوان پایان نامه دوره لیسانس ، نگارش کرده و به مرحوم حاج تقی یزدانی اهدا کرده، در مورد آب مورد نیاز زازران آورده است:

 آب مورد احتیاج زازران از دو راه تامین می شود :

۱⃣ از رودخانه زاینده رود

۲⃣ آب چاه

 آب مورد احتیاج برای کشاورزی این روستا نهر منشعب از زاینده رود تامین می شود این نهر که به نام #مادی_زازران معروف است ، طبق طومار شیخ بهایی به ترتیب زیر تقسیم میشود به این ترتیب که شامل ۱۲ سهم است

 به این ترتیب قریه زازران ۸ سهم قریه کافشان ۳ سهم قریه دشتچی ۱ سهم علاوه بر این نهر (مادی زازران ) سه نهر #قرطمان(کرتمون ) نهر #تیرانچی و نهر #کوشک از زازران می گذرد.